२०१३-०३-२७

विल्म्स अर्बुद-भाग एकूण ४ पैकी ४

विल्म्स अर्बुद, ’अमेरिकन कॅन्सर सोसायटी-बुक-५६” चा मराठी अनुवाद,
अनुवादकः नरेंद्र गोळे २०१३०३०७

अल्फाबेटिकली रचलेले, मूळ इंग्रजी शब्दांकरताचे पर्यायी मराठी शब्द


अक्र मूळ इंग्रजी शब्द पर्यायी मराठी शब्द

Abdomen पोट
Advice सल्ला
Anaplastic पेशीकेंद्रविकार, पेशीकेंद्र खूपच मोठे आणि विकृत होण्याचा कल
Assess Device पोहोच-साधन
Assessment निर्धारण
Attached संलग्न असलेली
Benefit लाभ
Benign सौम्य
Biopsy नमुना काढण्याची शल्यक्रिया
१० Blood-Chemistry-Tests रक्त-रसायनशास्त्र-चाचण्या
११ Bone-Marrow अस्थिमज्जा
१२ Bone-Scan अस्थी-चित्रांकन
१३ Cancer कर्क
१४ Cancer Cell कर्क पेशी
१५ Cancerous कर्कजन
१६ CAT संगणित-अक्षीय-त्रिमिती-आलेखन
१७ Central Venous शिरा-मध्य
१८ Chemo therapy रसायनोपचार-पद्धती
१९ Children’s बाल्य, बालकांचे
२० Closely जवळून
२१ Comments अभिप्राय
२२ Complete Blood Count संपूर्ण-रक्त-गणना
२३ Conformal अनुरूप
२४ Contrast गुणविधर्मी
२५ CT संगणित-त्रिमिती-आलेखन
२६ Current प्रचलित
२७ Data base विदागार
२८ De-Oxy-Ribo-Nucleic-Acid अ-पान-शर्करा-गर्भक-आम्ल
२९ Diagnosis निदान
३० Dialysis यांत्रिक-रक्त-गाळणी
३१ Discharge summaries सुटका-समयीचे-सारांश अहवाल
३२ Document दस्त
३३ Dose मात्रा
३४ Drowsy झोपाळलेला
३५ Easy Bleeding सहज-रक्तस्त्राव-प्रवणता
३६ Easy Bruising सहज-जखम-प्रवणता
३७ Echo Patterns प्रतिध्वनी-ठसे
३८ Eventually यथावकाश
३९ Examinations तपासण्या
४० Experience अनुभव
४१ External Beam Radiation Therapy बाह्य-शलाका-प्रारणोपचार-पद्धती
४२ Favorable पक्षकर
४३ Follow-up पाठपुरावा
४४ Gene जनुका
४५ General सर्वसामान्य
४६ Genitals जननेंद्रिये
४७ Genito-Urinary-Tract-Abnormalities जनन-मूत्रमार्गातील अपसामान्यता
४८ Gland ग्रंथी
४९ Goal उद्दिष्ट
५० Group गट
५१ Hair-Follicles केसांचे-मूळ
५२ Hesitate संकोच करणे
५३ Histology पेशीरचना, पेशीशास्त्र
५४ Hospital शुश्रुषालय
५५ Immune अबाधित
५६ Improvements सुधारणा
५७ Incision छेद, चीर
५८ Increased Chances of Infection वर्धित-संसर्ग-प्रवणता
५९ Injection अंतर्क्षेपण
६० Intensity Modulated Radiation Therapy प्रखरता नियमीत प्रारणोपचार पद्धती
६१ Interpretation समाकलन
६२ Intravenous-IV शिरेतून
६३ Issue प्रश्न
६४ Journals नियतकालिके
६५ Late Effects विलंबित प्रभाव
६६ Leukemia रक्त-कर्क
६७ Local स्थानिक
६८ Lymph Node लसिका जोड
६९ Lymphadenectomy लसिका-जोड-शल्यक्रिया
७० Medical वैद्यकीय
७१ Metastasis कर्क-प्रसारण
७२ Modulation नियमीत करणे
७३ MRI चुंबकीय-अनुनाद-चित्रण
७४ Nephrectomy मूत्रपिंड-शल्यक्रिया
७५ Normal Cell प्राकृत पेशी
७६ Numbness बधीरता, सुस्तपणा
७७ Official अधिकृत
७८ Oncology अर्बुदशास्त्र
७९ Operation कार्यवाही
८० Operative Report कार्यवाहीचा अहवाल
८१ Option पर्याय, विकल्प
८२ Optional पर्यायी, वैकल्पिक
८३ Organ अवयव
८४ Outlook परिप्रेक्ष्य
८५ Ovary बिजांडकोश
८६ Partial आंशिक
८७ Pathology Report निदानात्मक अहवाल
८८ Patterns ठसे
८९ Pediatric Surgeon बालशल्यचिकित्सक
९० Pediatric Urologist बाल-मूत्रप्रणाली-तज्ञ
९१ Pelvis ओटिपोट
९२ Peripheral परीघीय
९३ Physical शारीरिक
९४ Policy धोरण
९५ Problems समस्या
९६ Professional व्यावसायिक
९७ Prognosis अटकळ, रोगनिदान, अनुमान
९८ Prostate Gland शुक्राशय पिंड
९९ Radiation therapy प्रारणोपचार-पद्धती
१०० Radical मूलगामी
१०१ Records नोंदी
१०२ Regional प्रादेशिक
१०३ Report अहवाल
१०४ Schedule वेळापत्रक
१०५ Set-up तयार करणे
१०६ Short Term अल्प-अवधी
१०७ Social Workers सामाजिक कार्यकर्ते
१०८ Sonogram ध्वन्यातीत-लहरी-आलेख
१०९ Staging अवस्थांकन
११० Statistics सांख्यिकी
१११ Stem Cell मूल-पेशी
११२ Surgeon शल्यविशारद
११३ Surgery शल्यक्रिया
११४ Surgical Exploration शल्यक्रियात्मक अन्वेषण
११५ Survival rate टिकाव दर
११६ Syndrome लक्षणसमूह
११७ Targeted लक्ष्य-केंद्रित
११८ Tests चाचण्या
११९ Therapy उपचार-पद्धती
१२० Tingling मुंग्या येणे, चुरचुरणे, भिरभिरणे
१२१ Tissue ऊती
१२२ Transducer संकेतांतरक
१२३ Transplant प्रत्यारोपण
१२४ Treatment उपचार
१२५ Tumor अर्बुद
१२६ Unfavorable विपक्षकर
१२७ Vital जीवनावश्यक


अकारविल्हे रचलेले, मूळ इंग्रजी शब्दांकरताचे पर्यायी मराठी शब्द


अक्र पर्यायी मराठी शब्द मूळ इंग्रजी शब्द

अंतर्क्षेपण Injection
अटकळ, रोगनिदान, अनुमान Prognosis
अधिकृत Official
अनुभव Experience
अनुरूप Conformal
अ-पान-शर्करा-गर्भक-आम्ल De-Oxy-Ribo-Nucleic-Acid
अबाधित Immune
अभिप्राय Comments
अर्बुद Tumor
१० अर्बुदशास्त्र Oncology
११ अल्प-अवधी Short Term
१२ अवयव Organ
१३ अवस्थांकन Staging
१४ अस्थिमज्जा Bone-Marrow
१५ अस्थी-चित्रांकन Bone-Scan
१६ अहवाल Report
१७ आंशिक Partial
१८ उद्दिष्ट Goal
१९ उपचार Treatment
२० उपचार-पद्धती Therapy
२१ ऊती Tissue
२२ ओटिपोट Pelvis
२३ कर्क Cancer
२४ कर्क पेशी Cancer Cell
२५ कर्कजन Cancerous
२६ कर्क-प्रसारण Metastasis
२७ कार्यवाही Operation
२८ कार्यवाहीचा अहवाल Operative Report
२९ केसांचे-मूळ Hair-Follicles
३० गट Group
३१ गुणविधर्मी Contrast
३२ ग्रंथी Gland
३३ चाचण्या Tests
३४ चुंबकीय-अनुनाद-चित्रण MRI
३५ छेद, चीर Incision
३६ जनन-मूत्रमार्गातील अपसामान्यता Genito-Urinary-Tract-Abnormalities
३७ जननेंद्रिये Genitals
३८ जनुका Gene
३९ जवळून Closely
४० जीवनावश्यक Vital
४१ झोपाळलेला Drowsy
४२ टिकाव दर Survival rate
४३ ठसे Patterns
४४ तपासण्या Examinations
४५ तयार करणे Set-up
४६ दस्त Document
४७ धोरण Policy
४८ ध्वन्यातीत-लहरी-आलेख Sonogram
४९ नमुना काढण्याची शल्यक्रिया Biopsy
५० निदान Diagnosis
५१ निदानात्मक अहवाल Pathology Report
५२ नियतकालिके Journals
५३ नियमीत करणे Modulation
५४ निर्धारण Assessment
५५ नोंदी Records
५६ पक्षकर Favorable
५७ पर्याय, विकल्प Option
५८ पर्यायी, वैकल्पिक Optional
५९ परिप्रेक्ष्य Outlook
६० परीघीय Peripheral
६१ पाठपुरावा Follow-up
६२ पेशीकेंद्रविकार, पेशीकेंद्र खूपच मोठे आणि विकृत होण्याचा कल Anaplastic
६३ पेशीरचना, पेशीशास्त्र Histology
६४ पोट Abdomen
६५ पोहोच-साधन Assess Device
६६ प्रखरता नियमीत प्रारणोपचार पद्धती Intensity Modulated Radiation Therapy
६७ प्रचलित Current
६८ प्रतिध्वनी-ठसे Echo Patterns
६९ प्रत्यारोपण Transplant
७० प्रश्न Issue
७१ प्राकृत पेशी Normal Cell
७२ प्रादेशिक Regional
७३ प्रारणोपचार-पद्धती Radiation therapy
७४ बधीरता, सुस्तपणा Numbness
७५ बाल-मूत्रप्रणाली-तज्ञ Pediatric Urologist
७६ बालशल्यचिकित्सक Pediatric Surgeon
७७ बाल्य, बालकांचे Children’s
७८ बाह्य-शलाका-प्रारणोपचार-पद्धती External Beam Radiation Therapy
७९ बिजांडकोश Ovary
८० मात्रा Dose
८१ मुंग्या येणे, चुरचुरणे, भिरभिरणे Tingling
८२ मूत्रपिंड-शल्यक्रिया Nephrectomy
८३ मूलगामी Radical
८४ मूल-पेशी Stem Cell
८५ यथावकाश Eventually
८६ यांत्रिक-रक्त-गाळणी Dialysis
८७ रक्त-कर्क Leukemia
८८ रक्त-रसायनशास्त्र-चाचण्या Blood-Chemistry-Tests
८९ रसायनोपचार-पद्धती Chemo therapy
९० लक्षणसमूह Syndrome
९१ लक्ष्य-केंद्रित Targeted
९२ लसिका जोड Lymph Node
९३ लसिका-जोड-शल्यक्रिया Lymphadenectomy
९४ लाभ Benefit
९५ वर्धित-संसर्ग-प्रवणता Increased Chances of Infection
९६ विदागार Data base
९७ विपक्षकर Unfavorable
९८ विलंबित प्रभाव Late Effects
९९ वेळापत्रक Schedule
१०० वैद्यकीय Medical
१०१ व्यावसायिक Professional
१०२ शल्यक्रिया Surgery
१०३ शल्यक्रियात्मक अन्वेषण Surgical Exploration
१०४ शल्यविशारद Surgeon
१०५ शारीरिक Physical
१०६ शिरा-मध्य Central Venous
१०७ शिरेतून Intravenous-IV
१०८ शुक्राशय पिंड Prostate Gland
१०९ शुश्रुषालय Hospital
११० संकेतांतरक Transducer
१११ संकोच करणे Hesitate
११२ संगणित-अक्षीय-त्रिमिती-आलेखन CAT
११३ संगणित-त्रिमिती-आलेखन CT
११४ संपूर्ण-रक्त-गणना Complete Blood Count
११५ संलग्न असलेली Attached
११६ समस्या Problems
११७ समाकलन Interpretation
११८ सर्वसामान्य General
११९ सल्ला Advice
१२० सहज-जखम-प्रवणता Easy Bruising
१२१ सहज-रक्तस्त्राव-प्रवणता Easy Bleeding
१२२ सांख्यिकी Statistics
१२३ सामाजिक कार्यकर्ते Social Workers
१२४ सुटका-समयीचे-सारांश अहवाल Discharge summaries
१२५ सुधारणा Improvements
१२६ सौम्य Benign
१२७ स्थानिक Local

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

काय नुसते वाचता प्रतिसाद द्या
हातची राखून द्या पण दाद द्या
आंधळ्यांची दिव्यदृष्टी व्हा तुम्ही
अन् मुक्यांना नेमके संवाद द्या

जीव कासावीस झाला आमुचा
मूळचे नाही तरी अनुवाद द्या
कालची आश्वासने गेली कुठे?
ते पुन्हा येतील त्यांना याद द्या

वेगळे काही कशाला ऐकवा?
त्याच त्या कविताच सालाबाद द्या
एवढा बहिरेपणा नाही बरा,
हाक कोणीही दिली तर साद द्या

गोरगरिबांना कशाला भाकरी?
गोरगरिबांना अता उन्माद द्या
व्हायचे सैतान हे डोके रिते,
त्यास काही छंद लावा नाद द्या

- नामानिराळा, मनोगत डॉट कॉम २००५०६१४
.